اخبار خارجی

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد
🔹پایان مرحله نخست مسابقات دو‌و‌میدانی دایموند لیگ (قطر ۲۰۱۹)

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد

پرتابگر طلایی دیسک آسیا به مقام سومی مسابقات دایموند لیگ دوحه قطر دست یافت.

بهگزارشروابطعمومی،مرحلهنخستمسابقاتدوو‌میدانیدایموندلیگسال۲۰۱۹امشببهمیزبانیقطربرگزارشدودرجریانبرگزاریرقابتپرتابدیسک،احسانحدادیپرتابگرطلاییدیسکآسیاباپرتابیبهطول۶۶.۷۸متربهعنوانسومی‌دستیافت.

 

حدادیپرتاباولخودراباخطابهثبترساندوپرتابهایبعدیرابهترتیب۶۴.۵۸،۶۵.۲۰،۶۶.۷۸،۶۳.۳۴وپرتابآخررانیزبارکورد۶۵.۱۵مترپرتابکرد.

 

▪️دراینرقابت،دنیلاستالازکشورسوئدباپرتابیبهطول۷۰.۵۶مترضمنثبتبهتریننتیجهمسابقاتدایموندلیگوبهتریننتیجهفصلجهانبهعنوانقهرمانیرسید.

 

▪️لوکاسویسشیدینگرازاتریشنیزباثبترکورد۶۶.۹۰مترنایبقهرمانشد.

پرش شش متری دوپلانتیس در مسابقات قهرمانی دانشجویان آمریکا

پرش شش متری دوپلانتیس در مسابقات قهرمانی دانشجویان آمریکا

«آرماند دوپلانتیس» در مسابقات قهرمانی دانشجویان آمریکا با پرش شش متری خود به تنها ورزشکاری بدل شد که توانست چنین رکوردی در تاریخ این مسابقات به ثبت برساند.

آغاز رقابت های جهانی دوهای امدادی در یوکوهاما

آغاز رقابت های جهانی دوهای امدادی در یوکوهاما

رقابت های جهانی دوهای امدادی از11 می (21 اردیبهشت) در یوکوهاما ژاپن آغاز شده و تا فردا و 12می ( 22 اردیبهشت) ادامه خواهد داشت.

 «حدادی کنترل مسابقه را در دست داشت.»

‎گزارش فدراسیون جهانی دو و میدانی از عملکرد احسان حدادی

«حدادی کنترل مسابقه را در دست داشت.»

‎فدراسیون جهانی دو و میدانی در گزارشی کوتاه به بررسی عملکرد پرتابگر طلایی دیسک ایران پرداخت.