اخبار خارجی

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد
🔹پایان مرحله نخست مسابقات دو‌و‌میدانی دایموند لیگ (قطر ۲۰۱۹)

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد

پرتابگر طلایی دیسک آسیا به مقام سومی مسابقات دایموند لیگ دوحه قطر دست یافت.

بهگزارشروابطعمومی،مرحلهنخستمسابقاتدوو‌میدانیدایموندلیگسال۲۰۱۹امشببهمیزبانیقطربرگزارشدودرجریانبرگزاریرقابتپرتابدیسک،احسانحدادیپرتابگرطلاییدیسکآسیاباپرتابیبهطول۶۶.۷۸متربهعنوانسومی‌دستیافت.

 

حدادیپرتاباولخودراباخطابهثبترساندوپرتابهایبعدیرابهترتیب۶۴.۵۸،۶۵.۲۰،۶۶.۷۸،۶۳.۳۴وپرتابآخررانیزبارکورد۶۵.۱۵مترپرتابکرد.

 

▪️دراینرقابت،دنیلاستالازکشورسوئدباپرتابیبهطول۷۰.۵۶مترضمنثبتبهتریننتیجهمسابقاتدایموندلیگوبهتریننتیجهفصلجهانبهعنوانقهرمانیرسید.

 

▪️لوکاسویسشیدینگرازاتریشنیزباثبترکورد۶۶.۹۰مترنایبقهرمانشد.

رکورد 400 متر با مانع زنان جهان شکسته شد

رکورد 400 متر با مانع زنان جهان شکسته شد

«دلیله محمد» رکورد جهانی 400 متر با مانع زنان را شکست.

رکورد 200 متر آسیا شکسته شد

رکورد 200 متر آسیا شکسته شد

«ژیه شنیه» چینی رکورد 200 متر آسیا را شکست.

محرومیت قهرمان 400 متر داخل سالن جهان زنان به علت دوپینگ

محرومیت قهرمان 400 متر داخل سالن جهان زنان به علت دوپینگ

تست دوپینگ «کمی آدکویا»، دونده ی زن آفریقایی تبار تیم بحرین و قهرمان پیشین 400 متر داخل سالن جهان مثبت اعلام شد.