اخبار خارجی

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد
🔹پایان مرحله نخست مسابقات دو‌و‌میدانی دایموند لیگ (قطر ۲۰۱۹)

سومی حدادی در پرتاب دیسک/ استال سوئدی شگفتی ساز شد

پرتابگر طلایی دیسک آسیا به مقام سومی مسابقات دایموند لیگ دوحه قطر دست یافت.

بهگزارشروابطعمومی،مرحلهنخستمسابقاتدوو‌میدانیدایموندلیگسال۲۰۱۹امشببهمیزبانیقطربرگزارشدودرجریانبرگزاریرقابتپرتابدیسک،احسانحدادیپرتابگرطلاییدیسکآسیاباپرتابیبهطول۶۶.۷۸متربهعنوانسومی‌دستیافت.

 

حدادیپرتاباولخودراباخطابهثبترساندوپرتابهایبعدیرابهترتیب۶۴.۵۸،۶۵.۲۰،۶۶.۷۸،۶۳.۳۴وپرتابآخررانیزبارکورد۶۵.۱۵مترپرتابکرد.

 

▪️دراینرقابت،دنیلاستالازکشورسوئدباپرتابیبهطول۷۰.۵۶مترضمنثبتبهتریننتیجهمسابقاتدایموندلیگوبهتریننتیجهفصلجهانبهعنوانقهرمانیرسید.

 

▪️لوکاسویسشیدینگرازاتریشنیزباثبترکورد۶۶.۹۰مترنایبقهرمانشد.

قهرمانی کلمن در 100متر/ وارهلم رکورد 400 متر با مانع اروپا را به دست آورد

قهرمانی کلمن در 100متر/ وارهلم رکورد 400 متر با مانع اروپا را به دست آورد

ششمین مرحله از مسابقات دایموند لیگ در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد که در مهم ترین رقابت ها، «کریستین کلمن» آمریکایی موفق شد بهترین نتیجه ی سال در 100 متر مردان را از «نوح لایلز» پس بگیرد و آن را به نام خود ثبت کند.

طلای ۸۰۰ متر به مرادی رسید، مهردلان و درزاده چهارم شدند

مرحله پایانی مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ آسیا(چین ۲۰۱۹)

طلای ۸۰۰ متر به مرادی رسید، مهردلان و درزاده چهارم شدند

در مرحله پایانی مسابقات دو‌و میدانی جایزه بزرگ آسیا نمایندگان ایران به یک مدال طلا و‌ دو ‌مقام چهارمی رسیدند.

مرادی طلا گرفت، مهردلان برنز/ درزاده به چهارمی بسنده کرد 1398/03/14

مسابقات دو‌و‌میدانی جایزه بزرگ آسیا (چین2019)

مرادی طلا گرفت، مهردلان برنز/ درزاده به چهارمی بسنده کرد

در مرحله نخست مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ آسیا (چین 2019) نمایندگان دو و میدانی ایران به یک مدال،یک برنز و یک مقام چهارمی دست یافتند.